İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ

 

Nüfus Müdürü

Güven ASAN

İlçemiz, Nüfus Müdürlüğünde 1 İlçe Nüfus Müdürü,4 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ile 1 Hizmetli mevcut olup toplam 5 personel ile hizmet verilmekte,2 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosu boş bulunmaktadır.

İLÇEMİZ NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ BAŞLICA HİZMETLERİ AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR

1-DOĞUM:

Doğum Evlilik içinde doğan çocuklar, babalarının nüfusta kayıtlı oldukları haneye baba soyadıyla; evlilik dışında doğan çocuklar anasının bekarlık hanesine, anasının bekarlık soyadı ve bildirilen baba adıyla; tanınan veya babalığına hükmedilen çocuklar baba hanesi baba soyadı ile tescil edilirler.

Bildirim Zorunluluğu ve Süresi :

Sağ olarak dünyaya gelen her çocuğun, doğumdan itibaren Türkiye'de otuz gün içinde olayın olduğu yerin veya herhangi bir nüfus müdürlüğüne, yurt dışında ise altmış gün içinde dış temsilciliğe bildirilmesi zorunludur.
 

Bildirim Şekli :
Doğum bildirimi, doğumu gösteren resmî belgeye dayanarak yapılabileceği gibi sözlü beyana dayalı olarak da yapılabilir. Yurt dışındaki doğum bildirimleri, yabancı makamlardan alınmış resmî belge veya raporun dış temsilciliğe verilmesi veya doğumla ilgili resmi belge veya raporların aslı ile Türkçe'ye tercüme edilmiş örneklerinin, ilgililerin nüfus kaydını içeren kimlik bilgileri veya aile kütüklerinde kayıtlı oldukları yeri gösteren belgeleri ve çocuğa konulan adın belirtildiği dilekçe ile birlikte posta ile ilçe nüfus müdürlüklerine veya dış temsilciliklerimize gönderilmesi suretiyle yapılabilir.

2-ÖLÜM:

Bildirim Süresi, Usul ve Yükümlülüğü:

Ölüm olayının; ölümün meydana geldiği, ölüm yeri bilinmiyorsa cesedin bulunduğu, ölüm ulaşım aracı içinde meydana gelmişse, ölünün araçtan çıkarıldığı yer ilçe nüfus müdürlüğüne bildirilmesi zorunludur.
Ölüm olayının bildirilmesi, ölüm olayının bildirilmesi, ölüm olayının haber alındığı tarihten itibaren yetkili makam ve görevliler tarafından örneğine uygun olarak düzenlenen ölüm tutanaklarının en geç on gün içinde, ilgili ilçe nüfus müdürlüğüne verilmesi veya gönderilmesi suretiyle yapılır.

 

3-BOŞANMA:

4-KAYIT DÜZELTME:

5- EVLENME İŞLEMLERİ:

Evlenme Ehliyeti ve Şartları On sekiz yaşını doldurmuş, mahkemece vesayet altına alınmamış olan erkek ve kadın başka bir kimsenin rızası veya iznine bağlı olmaksızın evlenir. Ayrıca; On yedi yaşını tamamlayan erkek ve kadın velinin izni, veli yoksa vasi veya vesayet makamının izni ile, on altı yaşını dolduran kadın ve erkek hakimin izni ile evlenebilir.Hakim, haklı sebep olmaksızın evlenmeye izin vermeyen yasal temsilciyi dinledikten sonra, bu konuda başvuran küçük ve kısıtlının evlenmesine izin verebilir. Ancak; ayırt etme gücüne sahip olmayanlar ile on beş yaşını dolduran küçükler, mahkemece ergin kılınsa dahi evlenemez.

6-NÜFUS CÜZDANI:

1- Nüfus cüzdanı nasıl alınır?

Yurt içinde nüfus cüzdanı ile başvuru yapılması halinde cüzdan seri numarası sistemdeki bilgilerle aynı ise müracaat edilen her nüfus müdürlüğünden nüfus cüzdanı düzenlenir. Nüfus cüzdanının kayıp veya çalınmış olması halinde ise nüfus cüzdanı talepleri yerleşim yeri veya diğer adresin bulunduğu nüfus müdürlüğüne yapılır. Bu durumda çalışılan kurum yetkilisince veya yerleşim yeri ya da diğer adres muhtarlığı tarafından düzenlenmiş nüfus cüzdanı talep belgesi istenir.
Yurt dışında ise dış temsilciliklerimiz tarafından düzenlenen nüfus cüzdanı talep belgesi ile nüfus cüzdanı verilir.


2- 18 yaşından büyüklerin nüfus cüzdanını kimler alır?18 yaşından büyük olanların nüfus cüzdanı kendilerine veya resmi vekiline verilir.3- 18 yaşından küçüklerin nüfus cüzdanını kimler alır?18 yaşından küçüklerin nüfus cüzdanı ana, baba ya da vasileri ile çocuğu aile kütüklerine tescil ettirmek için bildirimde bulunma yetkisi olan kişiye verilir. Evlilik birliğinin mahkeme kararı ile son bulması halinde; ergin olmayan çocuğa ait nüfus cüzdanı velayete haiz olan ana veya babaya verilir. Ergin olmayan çocuğun ana, babası yurt dışında veya ölmüş ise mahkeme tarafından vasi tayin edilen kişi çocuğun nüfus cüzdanını almaya yetkilidir.4- Nüfus cüzdanına fotoğraf yapıştırma yaşı kaçtır?Talep edilmediği sürece onbeş yaşından küçüklerin nüfus cüzdanına ve nüfus cüzdanı talep belgesine fotoğraf yapıştırılmaz. Onbeş yaşını doldurmuş olanların fotoğraflı nüfus cüzdanı talep belgesi ile müracaatları halinde nüfus cüzdanı fotoğraflı olarak düzenlenir.5- Nüfus cüzdanlarını ne kadar sürede değiştirmem gerekiyor?Üzerinde silinti, kazıntı ve bir düzeltme yapılmayan, taşıdığı bilgilerden tereddüt duyulmayan nüfus cüzdanlarının değiştirilmesine gerek yoktur. Ancak kişi cüzdandaki fotoğrafı ile tanınmasını engel teşkil edecek şekilde değişmişse cüzdan değiştirilir.6- Yakınlarımın nüfus cüzdanlarını alabilir miyim?Düzenlenen nüfus cüzdanının; ergin olanların (18 yaşından büyüklerin) kendilerine veya resmi vekiline, ergin olmayanların ise ana veya baba ya da vasileri ile çocuğu aile kütüklerine tescil ettirmek için bildirimde bulunma yetkisi olan kişiye verilmesi esastır.7- Nüfus cüzdanımı değiştireceğim, renkli fotokopi fotoğrafım olmaz mı?Fotokopi veya bilgisayarda çoğaltılan fotoğraflar zamanla niteliklerini kaybettiğinden kabul edilip işleme alınmaz.

7-ADRES KAYIT SİSTEMİ NEDİR VE NASIL UYGULANMAKTADIR:

1-Kişiler sayısal imzaları olmak kaydıyla elektronik ortamda da adres beyanında bulunabileceklerdir.2- 18 yaşından küçüklerin adresi anne, babalarının yerleşim yeri adresidir. Ana ve babanın ortak yerleşim yeri yoksa çocuğun kendisine bırakıldığı ana veya babanın yerleşim yeri adresidir. Diğer hallerde çocuğun oturma yeri yerleşim yeri sayılır.3-.Vesayet altındaki kişilerin yerleşim yeri, bağlı oldukları vesayet makamının bulunduğu yerdir.4- Öğrenci yurdu, pansiyon vb. amaçlı geçici kalmalarda yerleşim yeri adresi ana babasının yerleşim yeri adresidir.5- Adres değişikliğine ilişkin bildirimler 20 iş günü içinde nüfus müdürlüklerine, dış temsilciliklere veya adrese dayalı hizmet veren kurumlara bildirilir.6- Adrese dayalı hizmet veren kurumlar kendilerine bildirilen adres değişikliği bildirimlerini 10 iş günü içerisinde nüfus müdürlüğüne veya Genel Müdürlüğe bildirmekle sorumludur.7- Beyan edilen adresler TC Kimlik numarası esas alınarak tutulacaktır.8- Beyan edilen adresin mutlaka UAVT adres bileşenleri ile eşleşmesi gerekmektedir.5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 67. maddesi; "Gerçeğe aykırı yerleşim yeri veya cüzdan talep belgesi veren köy veya mahalle muhtarları ile herhangi bir işlem sebebiyle nüfus müdürlüğüne gerçek dışı beyanda bulunanlar ve bunlara tanıklık edenler altı aydan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.Adrese ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyen ve yasaklara aykırı hareket eden kamu görevlileri 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun kamu idaresinin güvenirliğine ve işleyişine karşı suçlara ilişkin hükümlerine göre cezalandırılır." hükümlerini getirmiştir.Ayrıca söz konusu Kanunun 68 inci maddesinin birinci fıkrasının c bendi gereğince "Kanunun 50 inci maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeyen kişilere 354 TL, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara 720 TL idari para cezası verilmesi öngörülmüştür.

2013 YIL SONU İTİBARİ İLE İLÇE NÜFUSU

BELDE KÖY

TOPLAM NÜFUS

ERKEK

KADIN

MERKEZ

9289

4606

4683

KUZAYCA

829

411

418

PAŞAKÖY

954

451

503

SARIKENT

646

310

336

KÖYLER

4516

2204

2312

TOPLAM

16234

7982

8252

 

Şefaatli İlçe Nüfus Müdürlüğü Hizmet Standartları Tablosuna ulaşmak için lütfen tıklayınız.