İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ

1- KURULUŞ (TARİHÇE) :İl Özel İdareleri; Kanunların öngördüğü belli ve ortak hizmetleri yürütmekle görevli, taşınır ve taşınmaz malları ile müstakil bütçesi ve karar organları bulunan, tüzel kişiliğe sahip birer Kamu Kuruluşlarıdır. Türk Demokrasisinin temel okulları sayılmakta, yapıları itibariyle de kökleri yüzyıl öncesine uzanan vazgeçilmez bir idare şekli olarak bilinmektedir. Bu yönü ile de Türkiye Cumhuriyeti'nin her dönem Anayasalarda varlıkları kabul ede gelmiştir. İl Özel İdaresine, İdare tarihimizde ilk kez 1864 yılında Tuna Vilayeti için çıkarılan Vilayet Nizamnamesinde yer verilmiştir. Bu tüzük "Nizamname", sonradan bütün İl' ler için geliştirilmiştir.

Daha gelişmiş bir mahalli idare anlayışı, ilk kez 1876 Anayasasında görülmektedir. Bu Anayasada gelen Meclisin yılda bir kez İl Merkezinde toplanacağı, Üye seçimlerinin ve Genel Meclisin görevlerini özel bir Kanunla tespit edileceği belirtilmiştir. Ancak hazırlanması gereken Kanunun, (Teşkili Vilayet Kanununun) adıyla ele alınmışsa da II. Abdülhamit' in Millet Meclisini dağıtmasıyla bu Kanunda çıkartılamamıştır.

1908 yılında 2. nci Meşrutiyet' in ilanı ile 1876 Anayasası yeniden yürürlüğe konulmuştur. Bu dönem İllerden gelen Genel Meclis Toplantıları yapılmış ve Vilayet Kanununda yeniden ele alınmıştır. Tasarı iki bölümden oluşuyor. Birinci bölüm İlin Genel İdaresini, İkinci bölüm ise İl Özel İdaresini kapsamaktadır.

Ancak Hükümetçe hazırlanan tasarı Encümence değişikliğe uğramış, uzun tartışma ve görüşmelere yol açmıştır. Bu görüşmeleri 1912 yılına kadar aralıklı olarak devam ettikten sonra " İdare'i Hususiyei Vilayet" şeklinde ikiye ayrılarak Meclise tekrar sevk edilmiştir. Mecliste tasarı görüşülürken Balkan savaşı çıktığı için Meclis tatil edilmiştir. Hükümet bu tasarıdan bazı değişiklik yaparak "İdarei Umumiyei Vilayet Kanunu Muvakkatı" adıyla 13 Mart 1913 tarihinde yürürlüğe koymuştur.

Geçen zaman içerisinde İl Özel İdaresinin yeniden düzenlenmesi ciddi biçimde 1948, 1953 yılında ve 1961 Anayasası gereğince ve daha sonra 1972 yılında bazı tasarılarla ele alınmışsa da, Türkiye Büyük Millet Meclisi' ne intikal ettirilmiştir. Nihayet 1982 Anayasamızda kesin ifadesi ile yer alan İl Özel İdaresi, 1984 Mahalli İdare Seçimleri sonucu ve 5. nci beş yıllık kalkınma planı' na göre yeniden önem ve etkinlik kazanmış, böylece de günümüz şartlarına uygun hale gelebilmesi bakımından İdarei Umumiyei Vilayet Kanunu değiştirilmiştir.

3360 Sayılı Kanunla " İl Özel İdaresi Kanunu" adını alan İ.U.V. Kanunu'nun 15 maddesi değişmiş 6 maddesi de 4 fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve 4 ek 4 geçici madde ile 9 bent ise yeniden eklenmiştir. Böylece Genel yapı ve fonksiyonları korunmuştur.

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 22.2.2005 tarihinde kabul edilmiş ve 4.3.2005 tarih ve 25745 sayılı resmi gazetede yayınlanarak son şeklini almıştır.

GÖREVLERİ :

1- Sağlık ve Sosyal Yardımı.
2- Bayındırlık İmar ve İskan.
3- Eğitim, Kültür ve Spor.
4- Tarım.
5- Ekonomik.
6- Diğer görevler.

GELİRLERİ :

Mevcut gelirleri 3 ana başlık altında toplamak mümkündür.

1- Öz gelirler.
2- Devlet Yardımları.
3- Fon gelirleri.

İlçemizde Özel İdare olarak geliri, Lojman ve İşyeri Kiraları ile Rüsumve ruhsat harcı bedelinden ibarettir.

PERSONEL :

2- İlçe Özel İdare Müdürlüğünde :

a) 1 Müdür
b) 1 İnşaat Mühendisi
c) 19 4857 Kanuna Tabii İşçi Mevcuttur.

ARAÇ DURUMU :

S.NO

ARACIN CİNSİ

MİKTARI

1

GRAYDER

1 Adet

2

KAMYON

2 "

3

TRAKTÖR KEPÇE

1 "

4

DOZER

1 "

5

4X4 DODGE PİKAP

1 "

6

1983 MODEL

1 "

7

KÜÇÜK SİLİNDİR

1 "

8

BAKIMEVİ YAKIT POMPASI

1 "

TAŞINMAZ MAL DURUMU :

  1. Halen % 90 İl Özel İdaresi % 10 Şefaatli belediyesine ait 5 Katlı Binası mevcut olup, Halen İl Özel İdaresinin almış olduğu karar doğrultusunda İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilerek Kız Öğrenci Yurdu Pansiyonu olarak kullanılmaktadır. Mevcut binanın Zemin katı İl Özel İdaresi tarafından 1 Yıllığı 6.600 tl. Bedelle kiraya verilmiş olup, 1.katta ise Şefaatli Noterliği ve İlçe Özel İdaresi hizmet vermektedir.

İlçe Merkezinde bulunan İlköğretim Kurumlarına ait toplam 2 adet okul yerinden ibarettir.

5- İlçemiz Merkezinde Özel İdare Müdürlüğünün herhangi bir yatırımı yoktur. Ancak köylerimize projeye dayalı veya projesiz köy girişimlerini desteklemek üzere İl Özel İdaresince verilen ödenek karşılık tutulmak suretiyle gelen ödenekler amacına uygun olarak harcanmaktadır.

ŞEFAATLİ KÖYE YÖNELİK HİZMET BİRİMİTıklayınız