İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Yazı İşleri Müdürü
Mustafa DOĞAN


Amacı:
Valilik ve Kaymakamlık Bürolarının kuruluşu, bu bürolarda görevli personelin statüsü, görev, yetki ve sorumluluklarını belirtmek, valilik ve kaymakamlık büroları iş ve işlemlerinin uyumlu, süratli, verimli bir şekilde ve güvenli bir çalışma düzeni içinde yapılmasını sağlamak.
Hukuki Dayanağı:
5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile bu Kanunun ek ve değişikliklerine dair 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ilgili bölümlerine dayanılarak hazırlanan "Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği" ile belirlenmiştir.
Kaymakamlığımız Yazı İşleri Müdürlüğü bünyesinde
1 yazı işleri müdürü
2 Veri hazırlama kontrol işletmeni (V.H.K.İ)
1 4/c kapsamında geçici işçi ile hizmet vermekte olup,1 Şef, 1 V.H.K.İ, 1 Bilgisayar işletmeni ve 1 hizmetli kadrosu boş bulunmaktadır.YAZI İŞLERİ BÜROSU

- Evrak havale ve dağıtımı iş ve işlemleri

- Kanunların, KHK, tüzüklerin, Bakanlar Kurulu Kararlarının, yönetmeliklerin yayımı, ilanı,

- Genel idare kuruluşları, bölgesel kuruluşlar, KİT, özel işyerleri gözetim ve denetimi işleri,

- Personelle ilgili konular (Özlük işleri, Hizmet-içi eğitim vb.)

- Vakıflarla ilişkiler,

- Tabi afet, genel sağlık ve çevre sağlığı konuları iş ve işlemleri,

- Hükümet konağı daire müdürlüğü işleri,

- Dilekçeleri izleme ve sonuçlandırma işleri,

- Bayrak Kanunu, ilgili tüzük ve yönetmeliklere ilişkin işlemler,

- Bayındırlık ve imar işleri

- İnternet toplu kullanım sağlayıcılarına ait işlemler

- Şehit ve gazi yakınlarının Kamuda işe yerleştirilmeleri işleri

- İnsan Hakları Kurulu iş ve işlemleri

- İdari para cezaları iş ve işlemleri

- Arşiv işleri

- Ayniyat ve mutemetlik işleri

- İmza sirküleri, devir teftiş işlemleri

- Bilgi Edinme Kanunu ve uygulaması işlemleri

- Tüketici Sorunları Hakem Heyeti iş ve işlemleri

- Seçimlerle ilgili idari iş ve işlemler

- Tasdik Şerhi (Apostille) işlemi

- İlçede kuruluşu bulunmayan diğer bakanlık ve kuruluşlara ait işlemler

DERNEKLER BÜROSU

Derneklerle ilgili iş ve işlemler

İDARE KURULU BÜROSU

-İlçe İdare Kurulu iş ve işlemleri (Yeşilkart, muhtaçlık, askerlik kararları vb.)

-4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun gereği yürütülmesi gereken iş ve işlemler.

İdare Kurulu nüfus ve askerlik para cezaları

-İmar iş ve işlemleri

-Disiplinle ilgili iş ve işlemler

-1609 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlarla ilgili yazışmalar

-Görevden uzaklaştırma işlemleri

-Taşınmazmal Zilyedliği ile ilgili uygulamalar

- Muhtaçlık ve bakım belgeleri

- Mülki idare bölümleri, belediye ve köy sınır değişikliği, köy kurulması-kaldırılması, bağlılık değişikliği iş ve işlemleri

- Kamulaştırma Kanunu ile ilgili iş ve işlemler

- Askerliğe karar verme işleri

- Harita, köy, bağlı, tabi yer adlarının değiştirilmesi işlemleri

MAHALLİ İDARELER BÜROSU

-Belediyelerle ilgili vesayet iş ve işlemleri

-Özel idarelerle ilgili vesayet iş ve işlemleri

-Köylerle ilgili vesayet iş ve işlemleri

-Birliklerle ilgili vesayet iş ve işlemleri

-Mahalli idarelerin üst kuruluşlarla yazışmalarında aracılık

-Mahalli idarelerin mali yardım ve destek sağlama işlemleri

-Belediye kurulması, köy veya bağlıların belediyelerle birleştirilmesi iş ve işlemleri

ÖZEL KALEM BÜROSU

-Özel haberleşme ve gizlilik taşıyan yazışmalar

-Protokol, ağırlama ve kabuller

-Atatürk günlerini ve tarihi günleri, milli ve resmi bayramları, mahalli kurtuluş günleriyle belirli günleri anma ve kutlama

-Yargı kuruluşlarıyla ilişkiler

-Askeri merci ve kuruluşlarla ilişkiler

-Sıkıyönetim ve Olağanüstü Hâl iş ve işlemleri

-İstihbarat hizmet ve konuları

-Asayiş konuları (Emniyet ve Jandarma ile ilişkiler)

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU

-Halkla ilişkiler

-Kaymakamlığa elden getirilen dilekçelerin kabulü işlemleri

-Basın kartı ve resmi ilan işleri

PLANLAMA VE KOORDİNASYON BÜROSU

-Envanter çalışmaları

-Genel durum raporları

- İdare şube başkanları toplantıları

- İlçe brifinginin hazırlanması ve sunumu işleri